Member

LEAGUE MEMBER (LM)

UNIFORM

 


No.2
RISA

No.3
TAKE

No.5
HATTI

No.7
SYOUMA

No.8
SONO

No.9
YUJI

No.10
MIKE

No.11
KEN

No.14
JUNYA

No.18
YOSHIYUKI

No.33
MATCHAN

No.1
ITO

No.22
YASU

No.??
TOSHI

No.31
SHIHO

No.21
KAZU

OTHERS.TRENTE.MEMBER (OTM)

UNIFORM


NO.12
TAKU

NO.10
HAYATO

NO.??
SATO

NO.??
KAZU

No.4
TOMO

No.17
HIRO

No.9
YASU

NO.24
MIZUKA

No.74
SHO

NO.15
YOSHI

NO.27
TAKUYA

Copyright© 2005 FC.TRENTE , All Rights Reserved.